مانند Blokada/DNS66 به طور موثر تغییر DNS تقلید VPN بر روی دستگاه خود با استفاده از است؟

DNS از طریق این برنامه چگونه کار می کند؟ مثل کاربر کلیک لینک که می فرستد > Blokada درخواست DNS انتخاب شده > شما دریافت لینک هایی از DNS های ISP. من فقط می خواهم به اطمینان که من باید Dns های ISP است دور

خرید فیلترشکن