سؤال اصلی: نام این گوشی های هوشمند!

>

هفته گذشته منتشر شده و ما مسابقه با عنوان “چقدر واقعا درباره گوشی های هوشمند جهان می دانید؟”، که بسیار محبوب است با شرکت کنندگان بیشتر از 7.000 بود. در آن دوباره این هفته آزمایش دانش مربوط به گوشی های هوشمند خود را با مسابقه جدید است که شامل 10 سوال انتخاب کنیم.

اگر شما برای چالش دکمه “تلاش من” در زیر فشار و ما چه کردم به شما نشان می دهد. و مطمئن باشید که نتیجه خود را در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاری را هنگامی که شما انجام می شود.


ما پرسش هایی که سخت بود و نتیجه های شما با دیگران به اشتراک بگذارید در بخش نظر اطلاع دهید.